Skolverkets kursdokument

Ämne - Webbutveckling

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.

Ämnets syfte

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras av webbklienten.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
 2. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
 3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
 4. Förmåga att använda externa webbtjänster för informationsutbyte mellan webbplatser.
 5. Förmåga att utveckla dynamisk presentationslogik.
 6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
 8. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.
 9. Förmåga att använda terminologi inom området.

Webbutveckling 1, 100p

Kurskod: WEUWEB01

Kursen webbutveckling 1 omfattar punkterna 1—3 och 6—9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
 • Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.
 • Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).
 • Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande.
 • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
 • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

1. Webbens påverkan

Eleven beskriver [1] webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på.

[1] översiktligt

[1] utförligt

[1] utförligt och nyanserat

2. Webbpubliceringssystem

Eleven använder med [2] handlag webbpubliceringssystem och redogör [3] för dess funktionalitet.

[2] visst

[3] översiktligt

[2] gott

[3] utförligt

[2] mycket gott

[3] utförligt och nyanserat

3. Projektplan

Eleven upprättar en [4] projektplan för en tänkt produkt [5] .

[4] enkel

[5] [inget]

[4] genomarbetad

[5] [inget]

[4] genomarbetad

[5] och reviderar den vid behov.

4. Produkten

Eleven utvecklar utifrån planen en produkt [6] med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med [7] resultat följer standarder och omfattar [8] av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. [9]

[6] i samråd

[7] tillfredsställande

[8] någon

[9] [inget]

[6] efter samråd

[7] tillfredsställande

[8] några

[9] I produkten infogar eleven enkla skript.

[6] efter samråd

[7] gott

[8] flera

[9] I produkten infogar eleven diskreta domskript.

5. Media

Eleven bearbetar också [10] text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten.

[10] med viss säkerhet enkel

[10] med viss säkerhet och via flera moment

[10] med säkerhet och via flera moment

6. Produktens kvalitet

Produkten är av [11] kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med [12] tester. Eleven testar produkten i [13] webbläsare. Eleven testar också produkten på [14] [15]

[11] tillfredsställande

[12] begränsade

[13] någon

[14] någon plattform

[15] och vidtar begränsade åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler

[11] tillfredsställande

[12] automatiserade

[13] några

[14] några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter

[15] och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler

[11] god

[12] omfattande automatiserade och manuella

[13] flera

[14] Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter

[15] , vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida.

7. Tillgänglighet

Dessutom bygger eleven en webbplats som med [16] resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet [17] .

[16] tillfredsställande

[17] [inget].

[16] tillfredsställande

[17] och kontrollerar detta med några automatiserade tester.

[16] gott

[17] och kontrollerar detta med automatiserade tester och simuleringar.

8. Dokumentation

När arbetet är utfört gör eleven en [18] dokumentation av de moment som har utförts [19] och utvärderar med [20] omdömen sitt arbete och resultat [21] .

[18] enkel

[19] [inget]

[20] enkla

[21] [inget]

[18] noggrann

[19] [inget]

[20] nyanserade

[21] [inget]

[18] noggrann och utförlig

[19] med koppling till generella principer och testresultat

[20] nyanserade

[21] samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

9. Lagar

Eleven redogör [22] för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.

[22] översiktligt

[22] utförligt

[22] utförligt och nyanserat

10. Säkerhet

Eleven redogör [23] för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt.

[23] översiktligt

[23] utförligt

[23] utförligt och nyanserat

11. Etik

Eleven för dessutom [24] resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. [25]

[24] enkla

[25] [inget]

[24] välgrundade

[25] Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet.

[24] välgrundade och nyanserade

[25] Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell.

12. Terminologi

Eleven använder [26] terminologi inom området.

[26] med viss säkerhet

[26] med viss säkerhet

[26] med säkerhet

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Uppdaterad: 2017-08-18, från Skolverket.