Skolverkets kursdokument

Ämne - Webbserverprogrammering

Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.


Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa funktionalitet för webbplattformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika typer av applikationslogik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder samt riktlinjer för god praxis och säkerhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda utvecklingsverktyg för att producera och testa framställning av den mjukvara som driver webbplatser eller applikationer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i administration av webbservrar och databaser.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga dynamiska webbplatser och webbapplikationer inklusive datalagring samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
 2. Förmåga att planera, genomföra, kvalitetssäkra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser rörande funktionalitet för webbplattformen.
 3. Förmåga att utveckla webbapplikationer som fungerar oberoende av användarens val och konfiguration av plattform.
 4. Kunskaper om applikationsarkitektur inklusive separation av olika slags logik.
 5. Förmåga att utveckla applikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis.
 6. Förmåga att utveckla applikationslogik för såväl server- som klientsidan.
 7. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker genom effektiva åtgärder.
 8. Förmåga att kommunicera med andra och färdigheter i att använda fackspråk.

Webbserverprogrammering 1, 100p

Kurskod: WESWEB01

Kursen webbserverprogrammering 1 omfattar punkterna 1—8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webbserverns och dynamiska webbplatsers funktionalitet.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, krav, begränsningar, planering och uppföljning. Specifikation av struktur och design, kodning, testning samt driftsättning.
 • Dokumentation av utvecklingsprocess och färdig produkt.
 • En översikt över olika lösningar eller språk som finns för att skapa dynamiska webbplatser.
 • Grundfunktionen i ett programspråk för dynamiska webbplatser.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet samt samspelet mellan klient och server.
 • Datalagring i relationsdatabas eller med annan teknik.
 • Teckenkodning. Begrepp, standarder och handhavande.
 • Kodning och dokumentation enligt vedertagen praxis för vald teknik.
 • Applikationsarkitektur och separation av olika slags logik.
 • Kvalitetssäkring av dynamiska webbapplikationers funktionalitet, säkerhet och kodkvalitet.
 • Grundläggande säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.

Kunskapskrav

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

1. Teknisk miljö

Eleven beskriver [1] tekniken bakom dynamiska webbplatser och hur de samspelar med olika tekniker på webben.

[1] översiktligt

[1] utförligt

[1] utförligt och nyanserat

2. Projektplan

Eleven gör en [2] projektplan för en tänkt webbapplikation. [3]. I projektplanen beskriver eleven [4] applikationens funktion [5].

[2] enkel

[3] [inget]

 

[4] översiktligt

[5] [inget]

[2] genomarbetad

 

[3] [inget]

[4] utförligt

 

[5] och arkitektur

[2] genomarbetad

 

[3] Vid behov reviderar eleven planen

[4] utförligt och nyanserat

 

[5], arkitektur och mjukvarugränssnitt

3. Tekniken

Utifrån projektplanen utvecklar eleven [6] med handledare applikationen, där presentationslogiken [7] är skild från produktens övriga logik. I arbetet utvecklar eleven kod som [8].

[6] i samråd

 

[7] i begränsad utsträckning

 

[8] i begränsad utsträckning är läsbar och översiktligt kommenterad.

[6] efter samråd

 

[7] [inget]

[8] följer en given kodningsstandard och är översiktligt kommenterad.

[6] efter samråd

 

[7] inget

[8] följer en given kodningsstandard och är utförligt kommenterad.

4. Applikationen

Applikationen uppvisar [9] funktionalitet med ett språk för webbserverprogrammering [10] och tillhandahåller [11]. I arbetet redogör eleven också [12] för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer [13].

Produkten är av [14] kvalitet och följer etablerad god praxis. [15].

[9] [inget]

 

[10] [inget]

[11] en enkel lösning för permanent datalagring.

[12] översiktligt

 

[13] [inget]

[14] tillfredsställande

[15] [inget]

[9] [inget]

[10] [inget]

[11] för att driva en helt databaserad webbplats eller en jämförbart avancerad produkt

[12] utförligt

 

[13] samt väljer och anger lämplig teckenkodning.

[14] tillfredsställande

 

[15] Detta kontrollerar eleven med några tester.

[9] tillräcklig

 

[10] för att driva en helt databasbaserad webbplats eller en jämförbart avancerad produkt

[11] en lösning med viss komplexitet för permanent datalagring.

[12] utförligt och nyanserat

[13] , väljer och anger lämplig teckenkodning samt anger hur enklare problem som relaterar till teckenkodningar hanteras.

[14] god

 

[15] Detta kontrollerar eleven både manuellt och med flera tester.

5. Dokumentation

När arbetet är utfört gör eleven en [16] dokumentation av de moment som har utförts [17] samt utvärderar med [18] omdömen sitt arbete och resultat [19]. [20]

[16] enkel

[17] [inget]

[18] enkla

[19] [inget]

[20] [inget]

[16] noggrann

 

[17] [inget]

[18] nyanserade

 

[19] [inget]

[20] I utvärderingen gör eleven välgrundade reflektioner över hur beslut har tagits i arbetet.

[16] noggrann och utförlig

 

[17] med koppling till generella principer och testresultat

 

[18] nyanserade

 

[19] och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

 

[20] I utvärderingen gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över hur beslut har tagits i arbetet.

6. Lagar

Eleven redogör [21] för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.

[21] översiktligt

 

[21] utförligt

[21] utförligt och nyanserat

7. Säkerhet

Dessutom identifierar eleven [22] attackvektorer mot produkten och [23] för att förhindra dem.

[22] någon

[23] vidtar någon enkel åtgärd

[22] några

 

[23] följer grundläggande principer

[22] flera

 

[23] följer grundläggande principer

8. Terminologi

Eleven använder [24] terminologi inom området.

[24] med viss säkerhet enkel

[24] med viss säkerhet

[24] med säkerhet

9. Elevens förmåga

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han [25] den egna förmågan och situationens krav.

[25] med viss säkerhet

[25] med viss säkerhet

[25] med säkerhet

Sedan läsåret 22/23 är det en samlad betygsbedömning som gäller för att sätta betyg på kursen.

Uppdaterad: 2017-08-23, från Skolverket.