Skolverkets kursdokument

Ämne - Programmering

Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.


Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om programmeringens grunder, färdigheter i att tillämpa relevanta metoder för programutveckling och förmåga att lösa programmeringstekniska problem. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera, designa och vidareutveckla program. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om några vanligt förekommande programspråk samt traditioner och nya trender i utvecklingen av programspråk. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om datorns användning i samhället och datorns möjligheter och begränsningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden.

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om programmerbara system.
 2. Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod och diagramteknik.
 3. Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga begrepp och principer.
 4. Kunskaper om programspråk och programmeringsparadigm.
 5. Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera programkod.
 6. Färdigheter i att skapa program med ett givet syfte och för en avsedd användare.
 7. Kunskaper om gränssnitt mot filer, filsystem, databashanterare och internet.
 8. Kunskaper om och färdigheter i objektorienterad programmering.
 9. Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
 10. Kunskaper om samspelet mellan program, exekveringsmiljö, operativsystem och hårdvara.

Programmering 1, 100p

Kurskod: PRRPRR01

Kursen programmering 1 omfattar punkterna 1—6 och 9—10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av språken är textbaserat.
 • Programmering och dess olika användningsområden ur ett socialt perspektiv inklusive genus, kultur och socioekonomisk bakgrund.
 • Programmeringens möjligheter och begränsningar utifrån datorns funktionssätt.
 • Strukturerat arbetssätt för problemlösning och programmering.
 • Grundläggande kontrollstrukturer, konstruktioner och datatyper.
 • Arbetsmetoder för förebyggande av programmeringsfel, testning, felsökning och rättning av kod.
 • Grundläggande datastrukturer och algoritmer.
 • Gränssnitt för interaktion mellan program och användare.
 • Normer och värden inom programmering, till exempel läsbarhet, dokumentation, testbarhet, rena gränssnitt och nyttan av standard.

Kunskapskrav

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

1. Planering

Eleven formulerar och planerar [1] med handledare programmeringsuppgifter med pseudokod eller diagramteknik. I planeringen väljer eleven [2] kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften [3].

[1] i samråd

[2] med viss säkerhet

[3] [inget]

[1] efter samråd

[2] med viss säkerhet

[3] [inget]

[1] efter samråd

[2] med säkerhet

[3] samt motiverar utförligt sina val.

2. Kodkvalitet

I sin programmering skapar eleven med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning korrekt, strukturerad och [4] kommenterad källkod med [5] resultat.

[4] enkelt

[5] tillfredsställande

[4] noggrant

[5] tillfredsställande

[4] noggrant och utförligt

[5] gott

3. Interaktion

Dessutom väljer eleven [6] ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett [7] sätt interagera med den avsedda användaren.

[6] med viss säkerhet

[7] tillfredsställande

[6] med viss säkerhet

[7] tillfredsställande

[6] med säkerhet

[7] gott

4. Produkten

Elevens färdiga program eller skript är utförda med [8] resultat i ett eller flera programspråk som är stabila och robusta [9].

[8] tillfredsställande

[9] i program av enkel karaktär

[8] tillfredsställande

[9] [inget]

[8] gott

[9] i program av komplex karaktär.

5. Felsökning

Eleven anpassar [10] sin planering av programmeringsuppgiften och utför [11] felsökning av [12] syntaxfel [13].

[10] med viss säkerhet

[11] [inget]

[12] enkla

[13] [inget]

[10] med viss säkerhet

[11] på ett systematiskt sätt

[12] [inget]

[13] , körtidsfel och programmeringslogiska fel.

[10] med säkerhet

[11] på ett systematiskt och effektivt sätt

[12] [inget]

[13] , körtidsfel och programmeringslogiska fel.

6. Utvärdering

Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med [14] omdömen [15] programmets prestanda och ändamålsenlighet i [16].

[14] enkla

[15] [inget]

[16] någon situation och något sammanhang

[14] nyanserade

[15] [inget]

[16] några situationer och sammanhang

[14] nyanserade

[15] och med förslag på förbättringar

[16] flera situationer och sammanhang

7. Terminologi

Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då [17] datavetenskapliga begrepp.

[17] med viss säkerhet

[17] med viss säkerhet

[17] med säkerhet

8. Programmeringens roll

Eleven redogör [18] för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen.

[18] översiktligt

[18] utförligt

[18] utförligt och nyanserat

9. Principer

Eleven redogör [19] för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.

[19] översiktligt

[19] utförligt

[19] utförligt och nyanserat

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Uppdaterad: 2017-08-18, från Skolverket.