Webbutveckling02 [weuweb02]

Skolverkets kursdokument

Ämne - Webbutveckling

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.

Ämnets syfte

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras av webbklienten.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
 2. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
 3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
 4. Förmåga att använda externa webbtjänster för informationsutbyte mellan webbplatser.
 5. Förmåga att utveckla dynamisk presentationslogik.
 6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
 8. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.
 9. Förmåga att använda terminologi inom området.

Webbutveckling 2, 100p

Kurskod: WEUWEB02

Kursen webbutveckling 2 omfattar punkterna 1—3 och 5—9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webben som plattform för applikationer av olika slag.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Fördjupning i märkspråk där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS med särskilt fokus på responsiv design.
 • Språk med stöd för variabler för att förenkla CSS-generering.
 • Ramverk eller klassbibliotek inom design eller skriptspråk.
 • Skriptspråk för webbutveckling på klientsidan och dokumentobjektsmodell.
 • Bilder, ljud, video och två- eller tredimensionell interaktiv grafik för webbapplikationer.
 • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika plattformar.
 • Applikationer som fungerar oberoende av vald plattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.
 • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

1. Webbens påverkan

Eleven beskriver [1] webben som plattform samt gör en [2] jämförelse med [3] annat alternativ.

[1] översiktligt

[2] enkel

[3] något

[1] utförligt

[2] välgrundad

[3] några

[1] utförligt och nyanserat

[2] välgrundad och nyanserad

[3] flera

2. Projektplan

Eleven gör en [4] projektplan för en tänkt produkt. [5] Utifrån projektplanen utvecklar eleven [6] med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende [7] är åtskilda.

[4] enkel

[5] [inget]

[6] i samråd

[7] i begränsad utsträckning

[4] genomarbetad

[5] [inget]

[6] efter samråd

[7] [inget]

[4] genomarbetad

[5] Vid behov reviderar eleven planen

[6] efter samråd

[7] i omfattande utsträckning

3. Tekniken

I arbetet utvecklar eleven kod som med [8] resultat följer standarder och som omfattar [9] tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med [10] resultat [11] text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. Eleven utvecklar med [12] funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.

[8] tillfredsställande

[9] några

[10] tillfredsställande

[11] enkel

[12] tillfredsställande

[8] tillfredsställande

[9] några

[10] tillfredsställande

[11] och via flera moment

[12] tillfredsställande

[8] gott

[9] flera

[10] gott

[11] och via flera moment

[12] gott

4. Produkten

Produkten är av [13] kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven [14] med [15] tester. Dessutom kontrollerar eleven [16] produktens tillgänglighet med automatiserade tester [17].

[18]

[13] tillfredsställande

[14] [inget]

[15] några enkla

[16] med viss säkerhet

[17] [inget]

[18] Eleven vidtar några enkla åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.

[13] tillfredsställande

[14] [inget]

[15] några

[16] med viss säkerhet

[17] och begränsad manuell testning.

[18] Eleven vidtar några åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.

[13] god

[14] både manuellt och

[15] flera

[16] med säkerhet

[17] simuleringar och manuell testning.

[18] Eleven optimerar bilder och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per sida.

5. Dokumentation

När arbetet är utfört gör eleven en [19] dokumentation av de moment som har utförts [20] samt utvärderar med [21] omdömen sitt arbete och resultat [22]. [23]

[19] enkel

[20] [inget]

[21] enkla

[22] [inget]

[23] [inget]

[19] noggrann

[20] [inget]

[21] nyanserade

[22] [inget]

[23] I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar översiktligt de val som har gjorts.

[19] noggrann och utförlig

[20] med koppling till generella principer och testresultat

[21] nyanserade

[22] och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

[23] I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar utförligt de val som har gjorts.

6. Lagar

Eleven redogör [24] för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. [25] Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten [26].

[24] översiktligt

[25] [inget]

[26] [inget]

[24] utförligt

[25] Dessutom för eleven välgrundade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet.

[26] samt kontrollerar produktens säkerhet med något test

[24] utförligt och nyanserat

[25] Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet.

[26] samt kontrollerar produktens säkerhet med några tester

7. Terminologi

Eleven använder [27] terminologi inom området.

[27] med viss säkerhet

[27] med viss säkerhet

[27] med säkerhet

8. Elevens förmåga

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han [28] den egna förmågan och situationens krav.

[28] med viss säkerhet

[28] med viss säkerhet

[28] med säkerhet

Uppdaterad: 2017-08-23, från Skolverket.