Webbutveckling01 [weuweb01]

Kunskap - Lagar och etik

Introduktion

Eftersom vi utbiladas i att publicera text, bild & grafik samt ljud, bild och annan media på webben så behöver vi ha koll på vad vi får och inte får göra. Det finns ett antal lagar och regler som vi behöver ta hänsyn till.

Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.


http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/, avläst 2017-03-30

All insamling och presentation av personuppgifter bör göras med stor respekt om den personliga integriteten och eftersom det vi publicerar på webben oftast är öppet för alla så bör du tänka till en extra gång innan det publiceras. På datainspektionens hemsida finns det flera råd att följa och flera exempel att jämföra med innan du själv publicerar.

i PuL så görs viss skillnad på om uppgifterna är strukturerade eller ostrukturerade. Det innebär att strukturerade uppgifter, listade eller lagrade i databas (jämför Pelles alla betyg), är mer reglerade än ostrukurerade uppgifter i skriven text (jämför Pelle hade betyget C i Webbutvecklingskursen.)

PuL gäller inte då uppgifter presenteras som omfattas av yttrandefrihetslagen.

Upphovsrättslagen (URL)

Upphovsrättslagen är en lag som endast gäller inom Sverige medan EU håller på att bygga ett gemensamt regelverk för hur dessa frågor skall skötas.

Det handlar i grund om att den som är upphovsman till ett verk i form av text, bild, musik, film, fotografi, byggnadskonst eller datorprogram skall anses ha upphovsrätt till detta material. Det innebär att ingen annan får använda detta utan tillåtelse under en tidsperiod som varierar beroende på vilken typ av verk det är.

För publicering på webben kan vi utgå ifrån att den bild som någon fotat, den grafik som någon tecknat, och den text som någon skrivit inte får användas utan godkännande av upphovsmannen. Upphovsmannen har rätt att ge någon nyttjanderätten för sitt material.

Att bryta mot upphovsrätten kan bli väldigt kostsamt och det går aldrig att försvara sig med att Jag visste inte. Ta för vana att alltid kolla om bilden du vill använda är fri att använda. Att citera delar av texter är alltid ok men inte att i stora delar eller till fullo återge en text, film eller musikstycke utan tillåtelse.

Creative Commons

Creative Commons har en serie av licenser där upphovsmannen ger nyttjanderätt för vem som helt av hela eller delar av ett material för användning enligt den licens som är kopplad till just detta verket. Det kan vara allt från att ge full tillåtelse för istort sett all bearbetning och delning av verket (CC BY) till att nyttjanderätten sträcker sig till delning av verket OM upphovsmannen erkänns, inga bearbetningar görs och ej i komersiellt syfte (CC BY-NC-ND).

Här hittar du en bra beskrivning av Cretaive Commons och vad de olika licenserna innebär.