Webbserverprogrammering02 [wesweb02]

Skolverkets kursdokument

Ämne - Webbserverprogrammering

Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa funktionalitet för webbplattformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika typer av applikationslogik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder samt riktlinjer för god praxis och säkerhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda utvecklingsverktyg för att producera och testa framställning av den mjukvara som driver webbplatser eller applikationer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i administration av webbservrar och databaser.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga dynamiska webbplatser och webbapplikationer inklusive datalagring samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
 2. Förmåga att planera, genomföra, kvalitetssäkra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser rörande funktionalitet för webbplattformen.
 3. Förmåga att utveckla webbapplikationer som fungerar oberoende av användarens val och konfiguration av plattform.
 4. Kunskaper om applikationsarkitektur inklusive separation av olika slags logik.
 5. Förmåga att utveckla applikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis.
 6. Förmåga att utveckla applikationslogik för såväl server- som klientsidan.
 7. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker genom effektiva åtgärder.
 8. Förmåga att kommunicera med andra och färdigheter i att använda fackspråk.

Webbserverprogrammering 2, 100p

Kurskod: WESWEB02

Kursen webbserverprogrammering 2 omfattar punkterna 1—8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webbserverns och dynamiska webbplatsers funktionalitet.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, krav, begränsningar, planering och uppföljning. Systemering, kodning, optimering, testning och driftsättning.
 • Dokumentation av utvecklingsprocess och färdig produkt inklusive kod och mjukvarugränssnitt.
 • Funktionen i ett eller flera programspråk för dynamiska webbplatser.
 • Datalagring i relationsdatabas eller med annan teknik.
 • Standardiserade datautbytesformat, till exempel XML och JSON.
 • Kodning och dokumentation enligt vedertagen praxis för vald teknik.
 • Applikationsarkitektur och separation av olika slags logik.
 • Kvalitetssäkring av dynamiska webbapplikationers funktionalitet, säkerhet och kodkvalitet.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.

Kunskapskrav

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

1. Teknisk miljö

Eleven redogör [1] för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.

[1] översiktligt

[1] utförligt

[1] utförligt och nyanserat

2. Projektplan

Eleven gör en [2] projektplan för en tänkt produkt [3]. I projektplanen beskriver eleven [4] produktens funktion [5].

[2] enkel

[3] [inget]

[4] översiktligt

[5] [inget]

[2] genomarbetad

[3] [inget]

[4] utförligt

[5] och arkitektur

[2] genomarbetad

[3] Vid behov reviderar eleven planen.

[4] utförligt och nyanserat

[5] , arkitektur och mjukvarugränssnitt

3. Tekniken

Utifrån projektplanen utvecklar eleven [6] med handledare produkten där presentationslogiken [7] är skild från produktens övriga logik. [8] I arbetet utvecklar eleven kod som [9] och är [10] kommenterad.

[6] i samråd

[7] huvudsakligen

[8] [inget]

[9] är läsbar

[10] översiktligt

[6] efter samråd

[7] [inget]

[8] Produkten är i begränsad utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering.

[9] följer en angiven kodningsstandard

[10] utförligt

[6] efter samråd

[7] [inget]

[8] Produkten är i omfattande utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering och uppvisar användning av ett eller flera enkla designmönster.

[9] följer en angiven kodningsstandard

[10] utförligt och nyanserat

4. Produkten

Produkten uppvisar [11] funktionalitet med ett eller flera språk för webbserverprogrammering och tillhandahåller ett [12] informationshanteringssystem som också hämtar eller lämnar data via [13]. Dessutom tillhandahåller produkten [14] lösning för permanent datalagring [15]. Produkten är av [16] kvalitet och följer etablerad god praxis, vilket eleven kontrollerar med [17] tester.

[11] enkel

[12] enkelt

[13] någon webbtjänst

[14] någon

[15] [inget]

[16] tillfredsställande

[17] begränsade

[11] [inget]

[12] enkelt

[13] några webbtjänster

[14] någon

[15] och eleven utför en enkel optimering av denna.

[16] tillfredsställande

[17] automatiserade

[11] [inget]

[12] [inget]

[13] flera webbtjänster

[14] någon

[15] och eleven utför en optimering av denna.

[16] god

[17] omfattande automatiserade och manuella

5. Dokumentation

När arbetet är utfört gör eleven en [20] dokumentation av de moment som har utförts [21] samt utvärderar med [22] omdömen sitt arbete och resultat [23].

[20] enkel

[21] [inget]

[22] enkla

[23] [inget]

[20] noggrann

[21] [inget]

[22] nyanserade

[23] [inget]

[20] noggrann och utförlig

[21] med koppling till generella principer och testresultat

[22] nyanserade

[23] och ger förslag på hur arbetet kan förbättras

7. Säkerhet

Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar [25] åtgärd för att förhindra att denna utnyttjas. [26]

[25] någon

[25] några

[25] flera

[26] Dessutom kontrollerar eleven produktens säkerhet med några tester.

8. Terminologi

När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han [28] terminologi.

[28] med viss säkerhet

[28] med viss säkerhet

[28] med säkerhet

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Uppdaterad: 2017-08-22, från Skolverket.